ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
 ทำเนียบพระภิกษุสามเณรวัดปากน้ำ

 

 

 

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)

 

 

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

 

 

 

 

รองเจ้าอาวาส 

 

 

 

 

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)

 

 

รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

 

 

 

 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ

 

 

 

 

 

 

 

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙)

 

 

 

 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระราชาคณะชั้นธรรม

 

 

 

 

 

 

 

พระธรรมรัตนากร (สงัด อํสุมาลี)

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระราชาคณะชั้นเทพ

 

 

 

 

พระเทพปริยัติวงศ์ (พาย ภทฺทโก)

 

 

พระเทพวรเวที (บุญศรี ปุณฺณสิริ)

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระราชาคณะชั้นราช

 

 

 

 

พระราชสุตาภรณ์ (ประชัน ฐิตปญฺโญ)

 

 

พระราชมังคลาจารย์ (พุ่ม อคฺคธมฺโม)

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระราชาคณะชั้นสามัญ

 

 

 

 

พระปริยัติกวี (สุบิน ธีรวํโส ป.ธ.๙)

 

 

พระปิฎกโกศล (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)

 

 

พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺฺโญ ป.ธ.๙)

 

 

พระศาสนานุรักษ์ (ทรงเกียรติ ปุณฺฑริโก)

 

 

พระวิเชียรกวี (วิศิษฏ์ ทสฺสนีโย)

 

 

พระมหาศาสนมุนี (ธนกิจ สุภาโว)

 

 

พระวิเทศโพธิคุณ (ผดุงพงษ์ สุวํโส)

 

 

พระศาสนพิลาส (ไพรัตน์ ฐิตเปโม)

 

 

พระปิฎกเมธี (ทองดี ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)

 

 

พระวิเทศธรรมมงคล (น้อม กาญฺจนรํสี)

 

 

พระมหาสิทธิวิเทศ (สิทธิผล สิทฺธิผโล)

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระครูสัญญาบัตร

 

 

 

 

พระครูภาวนาวิจิตร (สำรวย จารุวณฺโณ)

 

 

พระครูโอภาสสมาธิคุณ (สุภาพ โอภาโส)

 

 

พระครูมงคลภาวนานุสิฐ (ชัย กิตฺติสาโร)

 

 

พระครูสมณธรรมสมาทาน (ชัยพร สุวโจ)

 

 

พระครูสุธรรมาภิมณฑ์ (สหัส สุธมฺโม)

 

 

พระครูปภัสร์กิจจานุกิจ (สุข สีลสุโภ

 

 

พระครูพิศาลสังฆพินิต (บุญยัง ปริปุณฺโณ)

 

 

พระครูสมาธิวิหารี วิ. (จักรพล ฉฏฺฐภาคี)

 

 

พระมหา ดร.วรัญญู วรญฺญู

 

 

พระมหาหวน ยสาโส ป.ธ.๙

 

 

พระมหาพล กิตฺติโฆสโก ป.ธ.๘
พระมหาสมชาย สมจนฺโท
พระมหาสมบูรณ์ ธมฺมสมฺปุณฺโณ
พระมหาอดุลย์ ธมฺมาตุโล

 

 

 

 

 พระครูฐานานุกรม

 

 

 

 

พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์

พระครูไกรสรวิลาส

 

พระครูวิมลสรนาท

พระครูพิลาสสรคุณ

 

พระครูนิเทศธรรมกิจ

พระครูสังฆกิจจานุกูล

 

พระครูโฆษิตวรธรรม

พระครูธรรมธร สุพิชญ์ สุวิชฺโช

 

พระครูวินัยธร สุวัฒน์ สุวุฑฺโฒ

พระครูสมุห์ สมพล ฐิตพโล

 

พระครูใบฎีกา ภูษิต คุณภูสิโต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระภิกษุสามเณรวัดปากน้ำ ประจำปี 2556

 

 

 

 

พระภิกษุ :

243  รูป

 

สามเณร :

59    รูป

 

แม่ชี :

127  คน

 

ผู้รักษาศีล :

12    คน

 

ศิษย์วัด :

6      คน

 

รวม :

447  รูป/คน

 

หมายเหตุ: นับจำนวนพระภิกษุ สามเณร วันเข้าพรรษาเป็นเกณฑ์

 

Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.