ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
 สำนักเรียน
สำนักเรียนวัดปากน้ำ         

          การศึกษาของสำนักเรียนวัดปากน้ำในยุคแรก อาศัยกุฎิ ศาลาการเปรียญ เป็นที่เรียน   และสอบในนามของสำนักเรียนวัดพระเชตุพน ฯ วัดปากน้ำในขณะนั้นยังมิได้ขออนุญาตตั้งเป็นสำนักเรียน
         
          ต่อมา พระมหาช่วง วรปุญฺโญ และ พระมหาณรงค์ ฐิตญาโณ พร้อมด้วยพระเถระผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในสมัยนั้น จึงนำเรื่องเข้าปรึกษากับหลวงพ่อวัดปากน้ำ และได้ทำเรื่องขออนุมัติเพื่อจัดตั้งเป็นสำนักเรียน ปลายปี พ.ศ. 2489 จึงได้รับอนุมัติตั้งเป็นสำนักเรียน
 
         โรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นการดำริสร้างขึ้นของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ที่ได้เล็งเห็นการณ์ไกล ในการที่จะแก้ปัญหาสถานที่เรียน ในการที่จะสร้างบุคคลากรให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ   เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา  ดังนั้นโรงเรียนพระปริยัติธรรมจึงบังเกิดขึ้น
         
          ปี พ.ศ. 2493   หลวงพ่อวัดปากน้ำจึงได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยมี ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในปีเดียวกันหลวงพ่อวัดปากน้ำก็ได้จัดสร้างพระเนื้อผง ชื่อพระของขวัญ รุ่น 1 เพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม  


 
 
          อาคารเรียนพระปริยัติธรรม เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น ยาว 29 วา 2 ศอก กว้าง 5 วา 1 ศอก เริ่มก่อสร้าง พ.ศ. 2493 เสร็จเรียบร้อย พ.ศ.2497 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 2,598,110.39 บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์) โดยได้ตั้งชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมว่า “โรงเรียนพระปริยัติธรรมภาวนานุสนธิ์”  และเปิดใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2497   จนถึงปัจจุบัน
 
 
ลำดับเจ้าสำนักเรียนวัดปากน้ำ
1. พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)                            พ.ศ. 2489-2502
 
 
ลำดับอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ
1. พระสมุห์ธนิต อุปคุตฺโต (พ.ศ. 2489-2498) ต่อมาได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพิพัฒน์ธรรมคณี
2. พระมหาช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9 (พ.ศ.2499-2508) ต่อมาได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏที่  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พ.ศ. 2538
3. พระครูสมณธรรมสมาทาน (ธีระ ธมฺมธโร ป.ธ.4 พ.ศ.2509-2511) ต่อมาได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระภาวนาโกศลเถร
4. พระมหาวิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.9   (พ.ศ.2511-ปัจจุบัน)   ต่อมาได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์   เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏที่ พระวิสุทธิวงศาจารย์  พ.ศ. 2549
 
ลำดับเลขานุการสำนักเรียนวัดปากน้ำ
2. พระมหาประยูร ณฏฺฐิโก            พ.ศ. 2502-2507
3. พระครูนิทัศธรรมธาดา              พ.ศ. 2508-2509
4. พระมหาพาย ภทฺทโก               พ.ศ. 2510-ปัจจุบัน ต่อมาได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามที่ พระเทพปริยัติวงศ์ พ.ศ. 2552

 
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.