ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
 หนเหนือ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
ปกครอง 4 ภาค คือ ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 และ ภาค 7
 
 
 
 
 
เจ้าคณะภาค 4
พระธรรมรัตนดิลก
(เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9)
วัดสุทัศนเทพวราราม
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2221-9889
0-2226-4168
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
 
รวม 4 จังหวัด
 
เจ้าคณะภาค 5
พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9)
วัดปากน้ำ
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2457-5112
0-2869-0488
 
 
 
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดตาก
 
 
 
 
รวม 4 จังหวัด
 
เจ้าคณะภาค 6
พระธรรมราชานุวัตร
(สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6)
วัดพระแก้ว
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5371-1385
08-1883-1484
 
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
 
 
 
รวม 5 จังหวัด
 
 
เจ้าคณะภาค 7
พระวิสุทธิวงศาจารย์
(วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.9)
วัดปากน้ำ
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2467-2131
0-2457-5900
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลำพูน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
 
 
รวม 3 จังหวัด
 
 

เจ้าคณะใหญ่ในคณะสงฆ์ไทย

เจ้าคณะภาค มหานิกาย 18 ภาค


ข้อมูล : 21.10.2556
 
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.