ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
 พระธรรมทูต
กองงานพระธรรมทูต

 
 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
แม่กองงานพระธรรมทูต
วัดปากน้ำ กรุงเทพ ฯ
 
 

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
(อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
รองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๑
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพ ฯ
 
 
พระวิสุทธิวงศาจารย์
(วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
รองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๒
วัดปากน้ำ กรุงเทพ ฯ
 
0         ติดต่อ
 
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.