ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
บทความ/สาระน่ารู้
พิธีขอบรรพชาอุปสมบท (แบบอุกาสะ)พิธีขอบรรพชาอุปสมบท (แบบอุกาสะ)
คำท่องขานนาคสำหรับผู้เตรียมตัีวบรรพชาอุปสมบท
พระพุทธศาสนากับมังสวิรัติ : ท่าทีและแนวปฏิบัติพระพุทธศาสนากับมังสวิรัติ : ท่าทีและแนวปฏิบัติ
ภิกษุฉันเนื้อผิดพระวินัยหรือไม่
พระพุทธศาสนาในประเทศจีนพระพุทธศาสนาในประเทศจีน
พระพุทธศาสนาแผ่จากอินเดียไปสู่นานาประเทศตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เริ่มแผ่ไปสู่จีนหลังจากทำสังคายนาครั้งที่ ๔ ที่กาศมีระ
สถานภาพของแม่ชี : กรณีศึกษาแม่ชีวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพสถานภาพของแม่ชี : กรณีศึกษาแม่ชีวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพ
ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี ภูมิหลัง เรื่องเล่า สถานภาพ
พระวินัย :  กฎเกณฑ์และคุณค่าทางสังคมพระวินัย : กฎเกณฑ์และคุณค่าทางสังคม
พระพุทธเจ้าทรงปกครองสงฆ์โดยเครื่องมือคือศีล
สถานการณ์และทิศทางสถานการณ์และทิศทาง
ของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
ทางสายกลางของอาริสโตเติลกับมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาเถรวาททางสายกลางของอาริสโตเติลกับมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ค่าเฉลี่ยที่เป็นความพอเหมาะพอดีถูกต้องเหมาะสมแก่บุคคลในแต่ละกรณี ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ จำต้องมุ่งไปที่ทางสายกลางเพื่อความอยู่รอดและความสมดุลแห่งชีวิต
สืบค้นตรรกวิทยาในคัมภีร์และวรรณกรรมพระพุทธศาสนาสืบค้นตรรกวิทยาในคัมภีร์และวรรณกรรมพระพุทธศาสนา
วัชรยานที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนอินเดียโบราณนั้น ไม่ได้แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและของพระพุทธศาสนา การให้ความสนใจแก่เรื่องจิตใจมากเกินไป ย่อมทำให้มีการอภิปรายกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
พระสัมมาสัมพุทธะในคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทพระสัมมาสัมพุทธะในคัมภีร์ฝ่ายเถรวาท
ผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะนั้น นอกจากจะต้องมีความเพียรมีปณิธานที่มั่นคงแล้ว ก่อนที่จะบำเพ็ญบารมีอย่างเป็นทางการ
 เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวกับมัสยิดกรือเซะ เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวกับมัสยิดกรือเซะ
เรื่องราวมรดกอารยธรรมแห่งมหานครปัตตานี
หลงความบ้าว่าศีลธรรมหลงความบ้าว่าศีลธรรม
โลกทุกวัน อยู่ในขั้น กลียุค ที่เบิกบุก เร็วรุด สู่จุดสลาย
พระพุทธศาสนามหายานในญี่ปุ่นพระพุทธศาสนามหายานในญี่ปุ่น
ได้เป็นแกนหลักแห่งสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ความฝันกับความจริงความฝันกับความจริง
ในมุมมองของพระพุทธศาสนา
คารวาธิกถาคารวาธิกถา
เคารพพระสัทธรรม ทำกันอย่างไร ทำกันท่าไหน
สิ่งที่หาได้ยากสิ่งที่หาได้ยาก
ความได้เป็นมนุษย์ ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า ความถึงพร้อมด้วยขณะด้วยสมัย
บุญกฐินบุญกฐิน
การทอดกฐินเป็น กาลทาน มีเวลาจำกัด คือ การถวายก่อนหน้านั้น หรือหลังจากนั้นไม่เป็นกฐิน มีเงื่อนไขที่ต้องให้ความสำคัญทุกขั้นตอน จึงถือว่าหาโอกาส
ใครเข้าใจใครเข้าใจ
เอาละ ฉันจะสรุปเอง แล้วท่านอาจารย์กิชุก็โยนไม้เท้าทิ้งลงกับพื้น พลางหันหลังเดินกลับห้องทันที
ว่าด้วยสิ่งเป็นที่รักว่าด้วยสิ่งเป็นที่รัก
อินทรีย์ไม่เป็นของท่านผู้ตั้งอยู่ในจิตของตน ท่านมีอินทรีย์เป็นอย่างอื่นไป

˹ҷ : 1 ҡ 3
1 2 3
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.