ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
รายการทำบุญ
วัดปากน้ำ มีการทำบุญหลายอย่างด้วยกัน ในที่นี้ได้รวบรวมการทำบุญที่มีอยู่ในวัดปากน้ำ เพื่อที่ว่าผู้มีความประสงค์จะร่วมทำบุญกับทางวัด จะได้ทราบรายละเอียดของการทำบุญแต่ละอย่าง ดังต่อไปนี้

การบริจาค
    ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร
    ทำบุญ ร่วมสร้างพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล
    มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ
    ผ้าพระกฐินพระราชทาน
    ทำบุญ ไถ่ชีวิต โค-กระบือ
    ทำบุญ ค่าน้ำ-ไฟ
    ทำบุญ ก่อสร้าง
    ทำบุญ บำรุงธรรมกาย
    ทำบุญ ยารักษาโรค
    ทำบุญ น้ำปานะ
    ทำบุญ ซื้อที่ดิน
    ทำบุญ หล่อพระ
    ทำบุญ เนื่องในโอกาสพิเศษ
    ทำบุญ พระธรรมจาริก
    ทำบุญ บริจาคโลหิต


การทำภาวนา
    ทำสมาธิ
    ฟังเทศน์
    ทำวัตร เช้า-เย็น
    การบรรพชาอุปสมบท
    การบวชชีพราหมณ์

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีธรรมหลวงพ่อวัดปากน้ำ จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาท่านทานบดีและสัมพันธชน เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบ ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ เทอญ ฯ
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.