ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
 ธรรมจาริก

ประธานคณะพระธรรมจาริก

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานคณะพระธรรมจาริก รูปที่ ๑ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะพระธรรมจาริก
 


ครบรอบ ๔๕ ปี งานพระธรรมจาริก (๒๕๐๘-๒๕๕๓)
 
          พุทธศักราช ๒๕๐๘ เป็นปีที่ถือว่าได้ว่ามีความสำคัญต่อวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย   เนื่อวจากเป็นปีเริ่มต้นแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ “กลุ่มชาวไทยภูเขา” เช่น ผ่าแม้ว เย้า มูเซอ ลีซอ อีก้อ และกะเหรี่ยง เป็นต้น ซึ่งอาศัยอยู่บนพื้นที่ราบสูงโดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “โครงการพระธรรมจาริก” โดยกรมประชาสงเคราะห์ให้ความเห็นชอบโครงการ   และให้การสนับสนุนและปี พ.ศ. ๒๕๐๘ นี่เองเป็นปีแรกที่พระธรรมจาริกรุ่นแรกออกปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ คือ
 
 
๑.
เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขา
 
๒.
เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจ การศึกษา การพยาบาล และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 
๓.
เพื่อให้ชาวเขามีความรู้สึก และสำนึกในความเป็นไทย
 
๔.
เพื่ออบรมศีลธรรมและหน้าที่พลเมืองที่ดีแก่ชาวเขา
 
          โครงการพระธรรมจาริกได้รับการสานต่อนโยบายโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปพร้อมๆ กับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับมูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นทุรกันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
          ปัจจุบันพระธรรมจาริก มีพื้นที่การปฏิบัติงานทั้งหมด ๑๓ จังหวัด เช่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี โดยมีศูนย์อบรม ฯ จำนวน ๑๗ ศูนย์ อาศรม ๒๙๗ แห่ง และพระธรรมจาริก พระทดลองงาน และบัณฑิตอาสา จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๓ รูป
 
ข้อมูล : พ.ศ. ๒๕๕๒
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.