ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
 ปฏิทินวัดปากน้ำ ๒๕๕๙

มกราคม ๒๕๕๙

 
วันศุกร์ ที่ ๑ วันขึ้นปีใหม่
วันที่ ๙,๑๐ รับบริจาคโลหิต ณ วัดปากน้ำ ครั้งที่ ๑๕๗ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.)
วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ เตรียมการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๒)
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 
วันพุธ ที่ ๓
ทำบุญวันอดีตเจ้าอาวาส ทอดผ้าป่าประจำปี
วันมรณภาพหลวงพ่อวัดปากน้ำครบรอบปีที่ ๕๗ (๓ ก.พ. ๒๕๐๒)
วันจันทร์ ที่ ๘
วันตรุษจีน
วันที่ ๙-๑๓
สอบบาลีสนามหลวงครั้งแรก ป.ธ. ๖,๗,๘,๙
(ขึ้น ๒-๖ ค่ำ เดือน ๓) บาลีศึกษาสอบพร้อมกัน
และอบรมพระอุปัชฌาย์หนเหนือวัดปากน้ำ
วันเสาร์ ที่ ๑๓ นำพระอุปัชฌาย์หนเหนือเข้าพักที่วัดสามพระยาเพื่ออบรม
วันอาทิตย์ ที่ ๑๔
ประชุมใหญ่สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ.
(อาทิตย์ ที่ ๒ ของเดือน ก.พ.)
วันอาทิตย์ ที่ ๑๔
วันแห่งความรัก
วันที่ ๑๔-๑๘

อบรมพระอุปัชฌาย์ ณ วัดสามพระยา (ขึ้น ๗-๑๑ ค่ำ เดือน ๓)

วันศุกร์ ที่ ๑๙
มอบตราตั้งพระอุปัชฌาย์ ณ วัดสามพระยา (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๓)
 วันจันทร์ ที่ ๒๒ วันมาฆบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)

 มีนาคม ๒๕๕๙

 
วันที่ ๓,๔,๕
สอบบาลีสนามหลวงครั้งหลัง ประโยค ๑-๒ และ ป.ธ.๓,๔,๕
(แรม ๑๐-๑๒ ค่ำ เดือน ๓) บาลีศึกษาสอบพร้อมกัน
วันอังคาร ที่ ๘
เฉลยบาลีสนามหลวง (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๔) เป็นต้นไป
วันที่ ๑๓-๒๑
เปิดโรงเรียนพระสังฆาธิการหนเหนือ รวม ๙ วัน ณ วัดปากน้ำ
(ขึ้น ๖-๑๕ ค่ำ เดือน ๔) กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้
วันที่ ๒๔-๒๘
ตรวจบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.๗,๘,๙ (แรม ๒-๖ ค่ำ เดือน ๔)
ประกาศ ณ ที่ตรวจ วัดสามพระยา
วันอังคาร ที่ ๒๙ ประกาศผลสอบบาลีทุกประโยค ณ วัดปากน้ำ
(แรม ๗ ค่ำ เดือน ๔)


 เมษายน ๒๕๕๙

 
วันจันทร์ ที่ ๔

วันเช็งเม้ง

วันพุธ ที่ ๖
วันจักรี
วันที่ ๙,๑๐

รับบริจาคโลหิต ณ วัดปากน้ำ ครั้งที่ ๑๕๘ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.)

วันพุธ ที่ ๑๓
วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ วันกตัญญู (๑๓ ๑๔ ๑๕ เมษา)
วันพุธ ที่ ๑๓
วันมหาสงกรานต์ เวลา ๒๐ นาฬิกา ๓๖ นาที ๓๖ วินาที
วันศุกร์ ที่ ๒๒
เตรียมการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๕)
วันพฤหัสบดี ที่  ๒๘
ปฐมนิเทศผู้นำประโยคไปเปิดสอบซ่อมบาลีสนามหลวง
และมอบข้อสอบเจ้าคณะภาค (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๕)

 
พฤษภาคม ๒๕๕๙

 
วันอาทิตย์ ที่ ๑

วันแรงงานแห่งชาติ

วันที่ ๑,๒,๓

สอบซ่อมบาลีสนามหลวง ประโยค ๑-๒ และ ป.ธ. ๓,๔,๕
(แรม ๑๐-๑๒ ค่ำ เดือน ๕) ครั้งที่ ๒ บาลีศึกษาสอบพร้อมกัน

วันพฤหัสบดี ที่ ๕

วันฉัตรมงคล

วันจันทร์ ที่ ๙ วันพืชมงคล
วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗
ตรวจสอบซ่อมบาลีสนามหลวง ประโยค ๑-๒ และ ป.ธ. ๓,๔,๕
(ขึ้น ๑๐-๑๒ ค่ำ เดือน ๖) ณ วัดปากน้ำ
วันพุธ ที่ ๑๘
ประกาศผลสอบซ่อมบาลีสนามหลวง ประโยค ๑-๒ และ ป.ธ. ๓,๔,๕
(ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๖) ณ วัดปากน้ำ
วันศุกร์ ที่ ๒๐ วันวิสาขบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)
วันเสาร์  ที่ ๒๑ เปิดโรงเรียนบาลี นักธรรม สำนักเรียนวัดปากน้ำ
วันเสาร์ ที่ ๒๘  วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖)

 มิถุนายน ๒๕๕๙

 
วันที่ ๑-๖
อบรมครูบาลี ๑๕ วัน
วันที่ ๘-๒๒
เปิดอบรมพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๑๕ วัน
วันศุกร์ ที่ ๒๔
เริ่มอบรมพระธรรทูตประจำปี ๑๕ วัน
(แรม ๕ ค่ำ เดือน ๗ ถึง ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘, ๒๔ มิ.ย. - ๘ ก.ค.)

กรกฎาคม ๒๕๕๙

 
วันศุกร์ ที่ ๑
วันหยุดธนาคาร
วันที่ ๑-๘

อบรมพระธรรทูตประจำปี ๑๕ วัน
(แรม ๕ ค่ำ เดือน ๗ ถึง ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘, ๒๔ มิ.ย. - ๘ ก.ค.)

วันที่ ๙, ๑๐
รับบริจาคโลหิต ณ วัดปากน้ำ ครั้งที่ ๑๕๙ (เวลา ๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.)
วันอังคาร ที่ ๑๙
วันอาสาฬหบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) 
วันแสดงปฐมเทศนา  พระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
วันพุธ ที่ ๒๐ วันอธิษฐานอยู่จำพรรษา (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘)
วันที่ ๒๑, ๒๒ ทำวัตรพระมหาเถระ (แรม ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๘)
วันที่ ๒๓ พระสงฆ์มหานิกายทำวัตรสวดมนต์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๘)
วันที่ ๒๔ พระสงฆ์ธรรมยุตทำวัตรสวดมนต์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๘)
วันที่ ๒๓, ๒๔ ให้ภิกษุสามเณรชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (แรม ๔, ๕ ค่ำ เดือน ๘)
วันที่ ๒๖, ๒๗

วันสามเณรานุสรณ์ทำบุญถวายหลวงพ่อวัดปากน้ำ (แรม ๗,๘ ค่ำ เดือน ๘)

 สิงหาคม ๒๕๕๙

 
วันพฤหัสบดี ที่ ๔
เปิดเรียนบาลีส่วนกลางประจำปี ณ วัดสามพระยา (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๙)
วันที่ ๖, ๗

วันกตัญญู ชมรมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ
(เสาร์อาทิตย์แรก ของเดือนสิงหาคมทุกปี)

วันศุกร์ ที่ ๑๒
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)
วันแม่ชีอนุสรณ์ ทำบุญถวายหลวงพ่อวัดปากน้ำ
วันอังคาร ที่ ๔
วันสารทจีน (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๙)
วันศุกร์ ที่ ๒๖
อภิลักขิตสมัยคล้ายวันเกิดครบ ๙๑ ปี (๒๔๖๘-๒๕๕๙)
เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
.
วันภิกษุอนุสรณ์ ทำบุญถวายหลวงพ่อวัดปากน้ำ
   

  

 

 

 

 กันยายน ๒๕๕๙

 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕

วันไหว้พระจันทร์ (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐)


วันศุกร์ ที่ ๒๗ วันหลวงพ่อวัดปากน้ำบรรลุธรรมกาย  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐) 
๙๙ ปี วิชชาธรรมกาย 
 (๒๔๖๐ - ๒๕๕๕๙)
วันศุกร์ ที่ ๓๐ เริ่มเทศน์มหาชาติวัดปากน้ำ
(แรม ๑๔,๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐, ๓๐ ก.ย. และ ๑ ต.ค.)

ตุลาคม ๒๕๕๙

 
วันเสาร์ที่ ๑

เทศน์มหาชาติวัดปากน้ำ
(แรม ๑๔,๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐, ๓๐ ก.ย. และ ๑ ต.ค.)

วันเสาร์ ที่ ๑

วันสารทไทย (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐)

วันที่ ๑-๙
เทศกาลกินเจ
วันที่ ๑๓-๒๑

รับบริจาคโลหิต ณ วัดปากน้ำ ครั้งที่ ๑๖๐ (เวลา ๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.)

วันอาทิตย์ ที่ ๑๖
วันมหาปวารณาออกพรรษา (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑)   
วันจันทร์ ที่๑๗ วันตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดปากน้ำ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
.
เริ่มกฐินกาล 
(แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ - ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
วันเสาร์ ที่ ๒๒
ทำบุญครบรอบวันเกิดหลวงพ่อวัดปากน้ำ ปีที่ ๑๓๒ (๒๔๒๗-๒๕๕๙)
วัดปากน้ำ ถือแรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑
วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ วันปิยมหาราช 
.
ทอดกฐินวัดสังฆานุภาพ จ.กำแพงเพชร

วันอาทิตย์ ที่ ๓๐  ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปากน้ำ

พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 
วันอาทิตย์ที่ ๖
ทอดกฐินวัดปากน้ำญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น
วันจันทร์ ที่ ๑๔
วันลอยกระทง (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
.
กฐินกาลถึงวันนี้
(แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)

 


ธันวาคม ๒๕๕๙

 
วันจันทร์ ที่ ๕

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันพ่อแห่งชาติ

วันเสาร์ ที่ ๑๐

วันรัฐธรรมนูญ

 
วันพุธ ที่ ๒๑

วันไหว้ขนมบัวลอย

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕

วันคริสตมาส

วันเสาร์ ที่ ๓๑
วันสิ้นปี โชคดีรับปีใหม่
(สวดมนต์ข้ามปี เริ่ม ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดปากน้ำ)

Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.