ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
 สมาคมศิษย์

 

สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ. (ส.ศ.ป.)
WAT PAKNAM ALUMNI ASSOCIATION (P.A.A)

          เนื่องจากพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ ธนบุรี เป็นผู้ทรงคุณธรรมอันสูง มีศิษยานุศิษย์เคารพนับถือท่านเป็นจำนวนมาก แต่ได้กระจัดกระจายกันไปทั้งในและนอกประเทศ ไม่ค่อยมีโอกาสมาร่วมกันเพื่อบำเพ็ญประโยชน์บำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีโดยพร้อมเพรียงกันได้ คณะศิษย์ได้ประชุมลงมติกันว่า เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว    สมควรตราข้อบังคับจัดตั้งสมาคมขึ้นให้เป็นจุดศูนย์กลาง

          พระภาวนาโกศลเถร (ธีระ ธมฺมธโร) หรือหลวงพ่อเล็ก ท่านพยายามทุกวิถีทางที่จะก่อตั้งสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำให้ได้ ท่านเป็นแกนกลางในการติดต่อและรวบรวมศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อ เพราะขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ทั้งฝ่ายปริยัติและปฏิบัติ แม้เวลาใกล้จะถึงกาลอวสานแห่งชีวิต ท่านก็ยังไม่ลืมเรื่องนี้ ท่านได้สั่งคุณถนอม ทรงสาระ ซึ่งได้ไปเยี่ยมท่านก่อนมรณภาพเพียงเล็กน้อย ว่าให้ช่วยกันก่อตั้งสมาคมให้สำเร็จ
 
          ในที่สุด ได้มีการจัดตั้งสมาคมขึ้นเป็นผลสำเร็จ กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2514 และได้จดทะเบียนกับกรมตำรวจ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2515 โดยตั้งชื่อสมาคมว่า “สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ.” ใช้อักษรย่อว่า “ส.ศ.ป.” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “WATPAKNAM ALUMNI ASSOCIATION”  ใช้อักษรย่อว่า “P.A.A.”  (ม.ส.จ. ย่อมาจาก พระมงคลเทพมุนี สด จนฺทสโร อันเป็นนามของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ ธนบุรี)
 
วัตถุประสงค์สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ.
  1. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ทั้งในและนอกประเทศ
  2. ศึกษา เผยแพร่ ส่งเสริมวิชาธรรมกายให้เจริญยิ่งขึ้น
  3. ส่งเสริมสามัคคีธรรม
  4. จัดประประโยชน์เพื่อบำรุงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ธนบุรี และบำเพ็ญสาธารณกุศล ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ชื่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง  
 
 -  
สมาคมนี้ให้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ.” ใช้อักษรย่อว่า “ส.ศ.ป.” ใช้ชื่อเป็น ภาษาอังกฤษว่า “WAT PAKNAM ALUMNI ASSOCIATION” ใช้อักษรย่อว่า  “P.A.A.” (ม.ส.จ. ย่อมาจากพระมงคลเทพมุนี สด จนฺทสโร อันเป็นนามของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ธนบุรี)
 
 -  
เครื่องหมายของสมาคมนี้เป็นรูปมณฑปสามซุ้ม บรรจุรูปหลวงพ่อวัดปากน้ำนั่งสมาธิไว้ซุ้มกลาง ซุ้มสองข้างบรรจุดอกอุบลสี่เหล่า มีขอบวงกลมล้อมรอบ     ที่ขอบด้านบนบรรจุชื่อของสมาคมเป็ภาษาไทย ขอบด้านล่างบรรจุชื่อของสมาคมเป็นภาษาอังกฤษ ใต้ฐานมณฑปบรรจุ คำว่า ภาษีเจริญ ธนบุรี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซ็นติเมตร
 
 -  
ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2514 เป็นต้นไป
 
 -  
สำนักงานสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ. วัดปากน้ำ อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี
 

สถานที่ติดต่อ
หอเจริญวิปัสสนา  โทร. 0-2457-4001 
 

อาจารย์ตรีธา  เนียมขำ
นายกสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ.
ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ. ตั้งแต่ชุดแรก - ปัจจุบัน

ประวัติและความเป็นมา
 
 
 
   
 
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.